Partnerships & Bedrijfsvoering

‘Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen’, dat is de missie van AM. Duurzaamheid is daarmee een kernwaarde in onze werkwijze en onderdeel van de vijf AM thema’s: Gedurfde Duurzaamheid, Inclusieve Stad, Healthy Urban Living & Working, Stad en gebiedmaker en Gelukkig leven. Het thema ‘Gedurfde Duurzaamheid’ is uitgewerkt in de gelijknamige strategie met bedrijfsdoelstellingen en partnerships.

Met onze strategie ‘Gedurfde Duurzaamheid’ dragen we bij aan duurzame, bereikbare en klimaatbestendige wijken en steden door vernieuwende en integrale oplossingen te bedenken en te realiseren. AM werkt samen met uiteenlopende partijen aan vernieuwende en opschaalbare oplossingen voor gebieden en gebouwen. Dat doen we met de volgende vier pijlers: energietransitie, circulair ontwikkelen, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Per pijler zijn doelstellingen geformuleerd waar nieuwe projecten aan moeten voldoen. Deze worden jaarlijks herijkt, want wat nu gedurfd is moet in de toekomst de standaard zijn. Daarvoor hanteren we de definitie dat een project pas duurzaam is als deze beter presteert dan het op dat moment geldende Bouwbesluit. Jaarlijks worden koploperprojecten aangewezen om een grotere stap te zetten en echt te innoveren, dat noemen we ‘gedurfde duurzaamheid’. Nieuwe projecten van AM worden getoetst op duurzaamheid door onze Investeringscommissie. Duurzaamheid is in onze besluitvorming zo formeel ingebed.

Duurzame Bedrijfsvoering

Borging in de organisatie en besluitvorming

AM heeft een duurzaamheidsteam bestaande uit 25 medewerkers met afgevaardigden uit alle afdelingen waaronder de directie en een manager duurzaamheid. Tezamen met het team duurzaamheid, onze samenwerkingspartners en projectorganisaties zijn we zo continue bezig om de volgende stap te zetten met vernieuwende oplossingen én het opschalen van succesvolle duurzaamheidsoplossingen.

Duurzaamheid is ook geborgd in onze werkprocessen. Voor  nieuwe projectvoorstellen wordt een duurzaamheidsanalyse gemaakt waarna de ambities in het projectteam worden vastgesteld en opgenomen in de formele besluitvormingsstukken. Deze worden parallel aan het ontwerpproces verder uitgewerkt en waar mogelijk geoptimaliseerd. Dit leidt voor grotere gebiedsontwikkelingen tot een integraal duurzaamheidsplan: het duurzame programma van eisen voor de ontwerp- en realisatiefase.

Naast het sturen op de vier duurzaamheidspijlers in onze projecten hebben we aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit heeft betrekking op het verduurzamen van ons eigen kantoor dat inmiddels BREEAM In Use Outstanding en WELL Silver is gecertificeerd, het elektrificeren van onze bedrijfsauto’s en het duurzaam inkopen, van catering tot energie. Ook in het HR-beleid is duurzaamheid verankerd. Er is budget voor persoonlijke ontwikkeling waarbij jaarlijks ook duurzaamheidscursussen worden aangeboden. Zoals deelname aan het Future Leaders Programma van de DGBC waar sinds 2017 elk jaar een young professional van AM aan meedoet. De duurzame bedrijfsvoering wordt beoordeeld door middel van een audit van de CO2 Prestatieladder.

Duurzaam Leiderschap

Uitdragen en versnellen van duurzaam ontwikkelen

AM is ook actief buiten haar eigen organisatie om haar duurzame missie en visie uit te dragen, zowel binnen de vastgoedbranche als ver daarbuiten. Zo zijn we actief lid van het Lente-akkoord voor energieneutrale nieuwbouw, lid van de stuurgroep van het Klimaatadaptieve Nieuwbouw platform, participant in de city deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, ambassadeur van de Klimaat- en Energiekoepel en actief in de Commissie Duurzaamheid van onze brancheorganisatie NEPROM.

Als participant in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van de Provincie Zuid-Holland hebben we in samenwerking een methodiek ontwikkeld voor klimaatadaptieve nieuwbouw die we als  eerste hebben toegepast in de praktijk.

Overzicht Duurzame Partnerships


Dutch Green Building Council (DGBC)
platform-31
Platform 31

Agenda Stad
Lente akkoord
Lente-Akkoord / Zeer Energiezuinige Nieuwbouw-platform (ZEN)
Klimaatadaptieve Nieuwbouw Platform
Klimaatadaptieve Nieuwbouw Platform (KAN)
Klimaat- en Energiekoepel
Klimaat- en Energiekoepel (KEK)

NEPROM, Commissie Duurzaamheid

Provincie Zuid-Holland, Convenant Klimaatadaptief Bouwen; vernieuwersnetwerk biobased bouwen
Amsterdam Economic Board
Amsterdam Economic Board – Circulair Inkopen

Future City Foundation

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

 

Overzicht actuele initiatieven door AM

Eco-Inclusief
Eco-Inclusief
Duurzaamheidsmaatregelen dragen vaak niet bij aan het verminderen van ongelijkheid in onze steden. Daarom heeft AM een publiek-private werkgroep opgericht om dit probleem te agenderen en tot oplossingen te komen.

Healthy Urban Living
Healthy Urban  Living [LAB]
Op twee gebiedsontwikkelingen hebben we een living lab voor gezonde gebieden opgezet. In Bajes Kwartier werken we daartoe samen met de Hogeschool van Amsterdam en in Breda loopt de Health Hero Challenge.
Gebouwelementen-paspoort 2.0
Gebouwelementen-paspoort 2.0
AM heeft een partnership opgezet met Madaster en BAM om een volgende stap te zetten met gebouwpaspoorten. Het huidige materialenpaspoort is namelijk onvoldoende om hergebruik in de toekomst goed te kunnen borgen.

 

Zie ook Gedurfde duurzaamheid.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024