Placemaking

Placemaking is bij AM een onlosmakelijk onderdeel van het proces van gebiedsontwikkeling. Centraal staat het gezamenlijk bouwen aan een duidelijke gebiedsidentiteit op basis van een krachtig DNA, met de essenties van de gebiedsontwikkeling waarmee we waarde toevoegen in een gebied – sociaal, economisch en financieel. Placemaking gebeurt aan de hand van twee kernactiviteiten: participatie en positionering

Participatie en verbinding

In de eerste fase van de ontwikkeling van een gebied brengt AM alle stakeholders in beeld. Het zijn de partijen die kennis hebben over de geschiedenis van een locatie en weten hoe een plek functioneert in een groter geheel. Er zijn ook stakeholders die al actief zijn in het gebied, bijvoorbeeld als ondernemer. AM waardeert alle  stakeholders en geeft ze graag een podium. Door vroeg in een gebied actief te zijn – en daardoor zichtbaar en persoonlijk benaderbaar – maakt AM kennis met al deze partijen en gaat met hen in gesprek. Naast de ‘professionals’ gaat het daarbij nadrukkelijk ook om bewoners en omwonenden. We betrekken alle partijen via verschillende vormen van participatie bij de gebiedsontwikkeling, waardoor we ook hún verhaal verder brengen. De verbinding staat centraal: we creëren een gemeenschappelijk belang en vertellen met elkaar het verhaal van de ontwikkeling.

Gebiedsvisie en DNA

In het eerste deel van het ontwikkelproces wordt vaak een gebiedsvisie gemaakt, belangrijk onderdeel hiervan is een DNA-sessie waarbij de drie of vier essenties van de gebiedsontwikkeling gezamenlijk worden bepaald. De stakeholders omarmen op deze manier het toekomstperspectief voor het gebied en dragen dat actief uit via hun eigen netwerken; zij worden de ambassadeurs van het plan. Een goed voorbeeld is de herontwikkeling van het terrein van de Prinsenstichting in Purmerend (Kwadijkerpark). Hier werkt AM met de betreffende zorginstelling en woningcorporatie Rochdale aan een gezamenlijke ontwikkeling, waarbij alle partijen hun visie op het gebied geven en bundelen in één ontwikkelingsrichting. Op basis hiervan kan de samenwerking met de gemeente en eventueel andere partijen goed worden vormgegeven. Het DNA-document en het proces ernaartoe geven hiervoor het vertrouwen.

Positionering

Bijzondere aandacht krijgt tevens het proces van positionering het vroegtijdig op de kaart zetten van gebiedsontwikkelingen. Dit gebeurt door placemaking in de vorm van tijdelijk gebruik en het organiseren van evenementen. Zo worden potentiële eindgebruikers verleid om het gebied te leren kennen. Ook bestaande economische activiteiten kunnen in de placemaking worden opgenomen, zoals bij Landgoed Wickevoort in Cruquius. De hier aanwezige stadsboerderij is volop in bedrijf en verzorgt biologische akkerbouw en ook een kleinschalige veestapel. Een ander voorbeeld is het project Quatrebras in Badhoevedorp, waar op de locatie van de voormalige rijksweg A9 een nieuw woongebied ontstaat. Er is een strandtent gerealiseerd, Q beach, die tevens dienst doet als kantoor voor het projectbureau van de gebiedsontwikkeling: iedereen is welkom om binnen te lopen en ideeën te delen. AM grijpt zo iedere locatie aan om vormen van samenwerking op te starten die al in een vroege fase van de gebiedsontwikkeling zorgen voor reuring, bekendheid en verbinding.

Het proces van participatie zorgt al in een vroege fase voor draagvlak, commitment en inhoudelijk sterke planconcepten. Het is tevens het vertrekpunt voor de positionering. In deze laatste fase van placemaking zetten we het DNA om in een merk: het gebied krijgt een krachtige branding. Hiermee benadert AM de uiteindelijke gebruikers van het gebied. Het gaat hier om meer dan het vastgoed. Branding gaat over beleving, associaties, herkenning, het goede gevoel: we gaan van liveable naar loveable. Eindgebruikers worden aangesproken, gaan de gebiedsontwikkeling positief waarderen en worden er verliefd op. Zij nemen uiteindelijk de beslissing om vastgoed af te nemen in het gebied, bijvoorbeeld een woning of een bedrijfsruimte.

Communicatie en community

Bij de start van de placemaking wordt een website gemaakt om bekendheid te genereren. De communicatie is verder ook ondersteunend voor de interactie met betrokkenen in het gebied. Zo ontstaat een levendige community van volgers en aspirant-afnemers. Bij de ontwikkeling van de voormalige NPD-locatie in Utrecht Overvecht is de website al twee jaar voor de start van de verhuuractiviteiten in de lucht gegaan, om geïnteresseerden en omwonenden te informeren over het plan – en ze daar actief bij te betrekken.

Maar ook investerende partijen zoals beleggers worden – vaak al in een heel vroeg stadium – bij de ontwikkeling betrokken. Belangrijk is om hen te overtuigen van het DNA van de gehele gebiedsontwikkeling en hoe dit bijdraagt aan de waardeontwikkeling op korte en langere termijn.

Het magazine van AM over placemaking: AMuse

AM geeft het magazine AMuse uit voor haar professionele partners, dat inzicht geeft in hoe placemaking concreet vorm krijgt bij nieuwe projecten.

In de eerste uitgave staat de kracht van food centraal voor placemaking en komen diverse tophorecaondernemers van gebiedsontwikkelingen van AM aan het woord. In het tweede uitgave gaat het over de kracht van betrokken lokale helden. Er komen ‘local heroes’ aan het woord die de buurt compleet maken door initiatieven zoals allerhande buurtactiviteiten. Inmiddels is de formule vernieuwd en verschijnen vanaf mei 2021 maandelijks  interviews op de site van AM. Lancering van het magazine vindt jaarlijks plaats op de Provada.

AM KIDS: meer plek voor kinderen in gebiedsontwikkeling

Gebieden moeten ruimte bieden voor ontmoeting, voor alle leeftijdsgroepen. Vanuit die visie ontwikkelde gebiedsontwikkelaar AM het concept AM KIDS. Een aanpak waarmee de belangen van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar structureel een plek hebben in de ontwikkeling van nieuwe gebieden en de vernieuwing van bestaande buurten waar AM bij betrokken is. AM werkt voor de uitvoering van dit KIDS-programma samen met Jantje Beton.

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zich thuis voelen in hun woonomgeving, daar volop kunnen spelen en zich veilig in de buurt kunnen bewegen?

Het is een opgave waar AM zich als maatschappelijk gedreven gebiedsontwikkelaar nadrukkelijk voor inspant. Dat doen we onder meer samen met Jantje Beton. Door gebruikt te maken van allerlei goede inzichten – onder meer bij Jantje Beton – over hoe kinderen aankijken tegen de inrichting van hun dagelijkse woon- en leefgebied. Wij integreren die inzichten vervolgens in onze gebiedsgerichte aanpak. We sluiten daarom aan bij de kennis en de netwerken die op dit gebied al bestaan. Jantje Beton maakt zich al langere tijd samen met kinderen en jongeren hard voor hun speelkansen in de buurt. Hier voegen wij onze kennis en ervaring rondom gebiedsontwikkeling graag aan toe. AM is vanaf een vroeg stadium bij ontwikkeling betrokken en geeft kinderen letterlijk een plek aan de ontwerptafel geven.

Kinderwensen
AM KIDS sluit nauw aan bij de maatschappelijke kernthema’s die AM  hanteert bij haar gebiedsontwikkelingen, zoals de Inclusieve stad, Gelukkig Leven en Healthy Urban Living & Working. Vanuit die thema’s liggen er voor ons allerlei aanknopingspunten om de wensen en dromen van kinderen mee te nemen in het ontwikkelingsproces. Denk aan het vormgeven van compleet nieuwe gebieden of aan het transformeren en revitaliseren van bestaande buurten en wijken. Deze verschillende opgaven werken we samen met Jantje Beton verder uit. Uiteraard betrekken we daar ook de deskundigheid van lokale partijen bij via onze samenwerking met de StadmakersCoöperatie.

Veiligheid
Hierbij liggen er tal van interessante vraagstukken voor: bijvoorbeeld de vraag hoe we kinderen bij een nieuwe gebiedsontwikkeling kunnen betrekken, wanneer ze er zelf nog niet wonen. Maar ook: hoe laten we de buurten ‘meebewegen’ met de veranderende wensen van kinderen naarmate zij ouder worden en langer in het gebied wonen. Daarnaast is veiligheid in de buurt – naast de speelplekken zelf – een onderwerp dat meer belangstelling verdient. AM geeft daar samen met gemeenten en andere betrokken partijen graag extra aandacht aan.

 

    

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024