Klimaatpositief

De uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2, veroorzaakt de huidige snelle opwarming van de aarde. Deze klimaatverandering leidt tot extremer weer, milieuvervuiling en steeds grotere maatschappelijke problemen. Met haar gebiedsontwikkelingen wil AM het roer omgooien en toewerken naar een positieve impact, waarbij we meer geven dan nemen: AM klimaatpositief.

Dat doen we door de ecologische voetafdruk van de bouw, gebouwen en van gebiedsontwikkeling drastisch te reduceren. Zo maken we op gebiedsniveau positieve impact met de ontwikkeling van groene oplossingen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarnaast stimuleren we duurzame mobiliteit en duurzaam gedrag van bewoners. Dat doen we niet alleen. We stellen ons op als duurzame leider in de maatschappij en onze sector. Door ons aan te sluiten bij duurzame netwerken waar we samen met andere koplopers versnellen naar klimaatpositief ontwikkelen. En door ons op te stellen als duurzame partner waarbij we in samenwerking met de keten onze gemeenschappelijke klimaatdoelen halen: van gemeente tot corporatie en van bouwer tot eindgebruiker.

Circulair

Om de ecologische voetafdruk van de bouw te reduceren, bouwen we circulair met duurzame materialen die ook in de toekomst in hoge mate opnieuw gebruikt kunnen worden. Met BCI-gebouw – een instrument om circulariteit in de bouw te meten – sturen we op beide facetten: de milieufootprint en de losmaakbaarheid (ofwel mate waarin hergebruik mogelijk is). Het resultaat zijn circulaire houtbouwprojecten voor zowel grondgebonden woningen als appartementen.

Energie

Het grootste deel van de CO2-voetafdruk van gebouwen is het energiegebruik gedurende de levensloop. Bij nieuwbouw hebben we deze tot een minimum gereduceerd. Door energiebesparing, hernieuwbare energiebronnen en energieopslag- en uitwisseling maken we onze gebieden energieneutraal of zelfs energieleverend. We hebben ons dan ook aangesloten bij het Paris Proof-akkoord van de Dutch Green Building Council. Innovaties om lokaal opgewekte energie ook echt lokaal toe te passen worden steeds belangrijker nu de energie infrastructuur in Nederland onder druk staat. Daarom is AM partner in het innovatienetwerk TROEF Energy.

 

Duurzame mobiliteit

Om de klimaatdoelen te halen, steden bereikbaar te houden en wijken leefbaar te ontwikkelen is het reduceren van automobiliteit een must. In nieuwe gebiedsontwikkelingen zijn hier tal van mogelijkheden voor. Met onze mobiliteitsaanpak passen we deze mogelijkheden toe, helemaal toegespitst per project, doelgroep en locatie. We reduceren de tweede autobehoefte en soms zelfs de eerste. Dat doen we door het stimuleren van fietsmobiliteit, openbaar vervoer en het aanbieden van deelmobiliteit. Elektrisch rijden faciliteren we door laadpalen op te leveren bij elk nieuw project en EV-ready parkeerplaatsen aan te bieden.

Publicaties

 

Klimaatadaptie

De impact van klimaatverandering merken we nu al en zal verder toenemen in stevige piekbuien, drogere en hetere periodes en een toenemend risico op overstromingen. Daarom ontwikkelen we onze gebieden klimaatadaptief. Samen met waterschappen, gemeenten, ontwerpers en andere bouw- en vastgoedondernemingen werken we samen aan lokale standaarden voor klimaatadaptieve nieuwbouw die we in onze gebieden toepassen.

Publicaties

 

Biodiversiteit

De biodiversiteit staat enorm onder druk in Nederland, het aantal soorten wat met uitsterven wordt bedreigd neemt toe. Gebiedsontwikkeling is een uitgelezen kans om deze soorten een boost te geven door nieuwe habitats mee te ontwerpen. Bij onze gebiedsontwikkelingen definiëren we daarom specifieke doelsoorten die we ondersteunen. Dat doen we het liefst met lokale experts zoals stadsecologen en natuurorganisaties. Maar ook door onze eigen ecologen vroeg te laten meekijken met onze plannen. We hebben deze belofte samengevat in het manifest “geluksvogels”.

Publicaties

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024